تبلیغات
..................................................................................................... کانون کار گروه های همیاری نور افرینش - نمونه پروژه های انجام شده - بخش یک

تاثیر کسری بودجه بر تولید ، تورم و تراز تجاری در ایران/ (براساس یک مدل معادلات همزمان)

سیاست كسری بودجه در بسیاری از كشورها به عنوان یكی از ابزارهای سیاست مالی است و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. هدف ما در این تحقیق بررسی رابطه بین كسری بودجه دولت با برخی متغیرهای كلان اقتصادی از جمله تورم، تولید و تراز تجاری است. در این تحقیق به‌منظور تبیین روابط متقابل بین کسری بودجه دولت، تورم، تولید و تراز تجاری از الگوی مبتنی‌بر مبانی نظری، واقعیات اقتصادی کشور و مطالعات قبلی استفاده شده است. این الگوها با استفاده از داده‌های سالیانه دوره زمانی 1392-1350 به‌صورت سیستم معادلات هم‌زمان و به روش حداقل مربعات سه ‌مرحله‌ای برآورد شده است. بدین منظور از نرم افزار Eviews در این مطالعه بهره گرفته می شود. نتایج نشان می دهد كه رابطه کسری بوجه دولت و تورم به لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان می دهند که جهت رابطه علیت از کسری بودجه دولت به سمت کسری تجاری است و رابطه عکس آن برقرار نیست و نهایتا، اثر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی در بلندمدت منفی و معنادار و در کوتاه مدت مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اثر منفی بلندمدت بسیار بیشتر از اثر مثبت کوتاه مدت آن است.

بودجه، تورم، اصلاح الگوی مصرف

 

اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه قرآن و روایات

الگوی مصرف اگرچه عنوانی ناآشنا در میان احادیث اسلامی است، اما با از نظر گذراندن احادیثی كه بر نفی اسراف، تبذیر، انفاق و... اشاره دارند، می‌توان دیدگاه اسلام را در این باره از آنها استنباط كرد. در این تحقیق، ابتدا واژه­ها و مفاهیم مرتبط با الگوی مصرف مانند اسراف، تبذیر، قوام و اقتار مورد توجه قرار گرفته، سپس مبانی اصلاح الگوی مصرف بیان شده و پس از طرح بایدها و نبایدهای الگوی مصرف مورد نظر اسلام و ارائه راهكارهای اصلاح الگوی مصرف ، به سیره پیشوایان دینی در مصرف اشاره شده و نمونه‌هایی از چگونگی رفتار ایشان ارائه گردیده است. همچنین اسراف، تبذیر و سخت­گیری درقرآن و حدیث نکوهش گردیده و قوام و اعتدال که با قانون آفرینش و تشریع هماهنگ بوده و مورد تایید عقل و عرف می­باشد. پیامدهای مثبت و سازنده رعایت اصلاح الگوی مصرف از نگاه قرآن و حدیث عبارت اند از: سلامتی و بهداشت، زندگی پویا و رو به رشد، شکوفایی معنوی، ذخیره برای آخرت، بی­نیازی از دیگران، آرامش خاطر و آسایش در زندگی، توسعه اجتماعی، استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. این آثار در صورتی پدید می­آید که تمام افراد جامعه بویژه زمامداران و رهبران اجتماعی و دینی به رعایت اصلاح الگوی مصرف پای بند باشند.

Evaluation Effects of Development of the Tehran Stock Exchange on Economic Growth of Iran(by using VECM and ARDL)

برنامه ریزی و مدیریت توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر توریسم ورزشی و برگزاری مسابقات بین المللی و سایت پلن گردشگری

جهانگردی دارای پیامدهای متفاوتی است كه می توان آن را به منزلة نیروی محرك توسعة اقتصادی در تمام كشورها محسوب نمود. هیچ كشوری را نمی توان یافت كه فاقد مواد اولیه برای جهانگردی باشد . آنچه به تنهایی كشورها را از هم متمایز می سازد، جاذبه های جهانگردی است، بنابراین، هر كشوری با كوششی شایسته در زمینة جهانگردی می تواند وارد كنندة جهانگرد باشد و از این راه به رشد و شكوفایی خود و بالا بردن درآمد ارزی خود كمك كند.نتیجه کلی تحقیق نشان داد با تدوین استراتژی های  مطلوب به توسعه این امر در استان تهران کمک نمود. برخی از این استراتژی ها عبارتند از: بهره گیری از توانمندی های  نیروی انسانی بومی، برقراری ارتباط مستمر با شهرها و کشورهای همسایه جهت انجام رویدادها، مسابقات و...، توسعه و رونق ورزش های آبی جهت ورزش قهرمانی و همگانی، ایجاد رویه های مناسب جهت پرهیز از اشاعه تهاجم و تقابل فرهنگی، ایجاد نگرش های اقتصادی مبتنی بر آینده دور جهت ثبات و رونق بازار، توجه به لزوم رقابت با رقبای منطقه ای و بین الملی با تدوین برنامه های دوربرد، تدوین چشم انداز حمایت رسانه ها از توریسم ورزشی، تأمین اعتبار از محل های درآمدی جهت توسعه این صنعت، ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش و عدم رویارویی دولت با آن از طریق طرح های توسعه، تلاش در جهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف دست اندر کار، شفاف سازی مزایای وجود سیاست های کلان همراستا جهت توسعه این بخش تلاش نمود.

نقش تیپ سازی پروژه­ ها بر عملکرد زمانی با در نظر گیری یک مطالعه موردی

کارشناس، به منظور گزینش معیارها و زیر معیارهای مناسب قرار گرفت و پس از تجزیه و تحلیل نقطه نظرات آنها اولویت بندی معیارها و غربال سازی زیر معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، انجام شد و مدل خطی برای گزینش عوامل موثر بر تاخیر زمانی پروژه­های ساختمانی به فاکتورهای عامل و بازدارنده ارائه گردید. در مطالعه موردی پروژه مسکن انبوه 112 بلوکی مشتمل بر 9 واحد می­باشد که بازه زمانی 12 ماه برای اتمام آن در نظر گرفته شده که از اسفند ماه تا همین تاریخ در سال بعد می­باشد. ساختار شکست کار بر اساس بکارگیری هر معیار تیپ سازی آماده شد و بر آن اساس، برنامه پروژه را تهیه و زمان خاتمه را  در نرم افزار مایکروسافت پراجکت (MSP 2010) محاسبه نمود. نتایج نشان داد که منابع انسانی (از عوامل داخلی) و سازندگان و پیمانکاران (از عوامل خارجی) از اهمیت بیشتری (وزن 594/0) در تاخیر زمانی پروژه­های ساختمانی برخوردارند. همچنین سازه­های با تیپ فولادی تاخیر زمانی کمتری را نسبت به سازه­های با تیپ بتنی نشان دادند، به طوری که در تیپ اسکلت فولادی خاتمه کار چیزی در حدود 1 ماه و 10 روز (11 درصد) بیشتر از موعد مقرر طول کشیده است ولی این زمان برای تیپ بتنی چیزی در حدود 2 ماه و 20 روز (21 درصد) بوده است. انواع تیپ سازی اسکلت سازه بیشترین تاثیر را بر مرحله­ ساخت اسکلت و سقف دارند و در بخش ساخت اسکلت و سقف 3 ماه و 20 روز یا به عبارتی 30 درصد زمان پروژه را به خود اختصاص داده است. این مرحله در تیپ بتنی کمی بیشتر، 4 ماه و 10 روز (35 درصد) از زمان پروژه بوده است.


 
Click Here for Free Traffic!
Click Here for your Free Traffic!
https://www.onlinecasino.us/
http://www.digikala.com/BlueSmile/default.aspx?refId=2315ed47-ee32-4b91-b944-14fc02a311b5

سایت عاشقانه تفریحی کافه بارانی