تبلیغات
..................................................................................................... کانون کار گروه های همیاری نور افرینش - کد رشته های ISICII

اولویت بندی کد رشته های ISICII بر اساس شاخص های توانمندی منطقه ای با استفاده از روش اوامیکس

امروزه یکی از مهمترین مباحثی که در کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد، توسعه پایدار می باشد. توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسل های آینده در تامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد، فراهم می کند. تا کنون رشد اقتصادی مهمترین معیار موفقیت نظامهای اقتصادی در جهت دستیابی به رفاه اقتصادی تلقی می شده است، از این رو کشورهای کمتر توسعه یافته مساعی خویش را عمدتا در جهت نیل به رشد اقتصادی متمرکز کرده و می کنند. می دانیم که رشد اقتصادی مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش در کمیت عوامل تولید یعنی نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی می باشد. بنابراین، خط مشی های اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعتی و غیره می باید چنان طراحی شوند که توسعه ای را فراهم آورند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی پایدار باشد.

در این تحقیق شناسایی و الویت بندی کد رشته های ISICII با استفاده از تکنیک تصمیم گیری اوامیکس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شناسایی و الویت بندی کد رشته های ISICII به سرمایه گذاران و تصمیم گیران این امکان را می دهد که الویت های خود را در سرمایه گذاری و گسترش چنین بخش هایی متمرکز کنند و با اطمینان بیشتری تصمیمات لازم در این بخش ها را اتخاذ کنند.در این تحقیق شاخص های عملکرد کد رشته های ISICII شناسایی می شوند و سپس با تقسیم بندی این شاخص ها به کمی و کیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش آنتروپی شانون اهمیت شاخص های عملکرد مشخص می شوند و در نهایت از روش تصمیم گیری اوامیکس استفاده می کنیم تا با تلفیق نتایج حاصل از داده های کیفی و کمی، رتبه بندی کد رشته های ISICII را شناسایی کنیم.


 
Click Here for Free Traffic!
Click Here for your Free Traffic!
https://www.onlinecasino.us/
http://www.digikala.com/BlueSmile/default.aspx?refId=2315ed47-ee32-4b91-b944-14fc02a311b5

سایت عاشقانه تفریحی کافه بارانی