تبلیغات
..................................................................................................... کانون کار گروه های همیاری نور افرینش - تأثیر درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران

تأثیر درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران 53-91

موضوع توزیع درآمد یکی از پدیده‏ های مهم اقتصادی و اجتماعی در هر کشور است. این عامل چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی و درجه نابرابری بین افراد را توصیف می کند. نابرابری در درآمد و ثروت ازجمله مشکلاتی است که کشورهای درحال ‌توسعه با آن دست‌ به ‌گریبان هستند، این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده نفت ازجمله ایران فراوان است. در این کشورها نفت تقریباً به‌ صورت مستقل از بخشه‌ای دیگر اقتصاد درصد فراوانی از درآمدهای دولت را تأمین می‏کند. همچنین ارتباط اندازه دولت و توزیع درآمد یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد سیاسی و اقتصاد بخش عمومی است. اندازه دولت درواقع نشان‌دهنده درجه مداخله دولت در اقتصاد است.

www.hamyari.ir

oil، نفت، درآمدهای نفتی، اقتصاد، نفت ایران

www.hamyari.ir

این رساله به بررسی تأثیر درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر توزیع درآمد طی دوره زمانی 1391-1353 با استفاده از رهیافت الگوی پویای خود توضیح با وقفه‏ های گسترده (ARDL) می پردازد. با توجه به نتایج تحقیق در کوتاه‏ مدت درآمدهای نفتی و اندازه دولت اثر مثبت بر توزیع درآمد دارند. به عبارتی‌ دیگر درآمدهای نفتی و اندازه دولت باعث افزایش نابرابری می شوند. همچنین رشد اقتصادی اثر منفی بر توزیع درآمد دارد. ولی در بلند مدت به علت شوک های وارد شده بر اقتصاد ایران این فروض چندان مورد قبول نیست.

 

نمونه ای از پروژه های انجام شده در کانون همیاری نور آفرینش

دیگر خدمات همیاری

انجام کلیه پروژه های دانشجویی و دانشگاهی

تبدیل پایان نامه به مقاله

پذیرش اکسپت مقالات isi

نگارش و چاپ مقالات isi

مشاوره نگارش مقاله isi  و isc

ترجمه تخصصی

چاپ و تالیف کتاب

تایپ و ویرایش

طراحی سایت و بهینه سازی


www.hamyari.ir


 
Click Here for Free Traffic!
Click Here for your Free Traffic!
https://www.onlinecasino.us/
http://www.digikala.com/BlueSmile/default.aspx?refId=2315ed47-ee32-4b91-b944-14fc02a311b5

سایت عاشقانه تفریحی کافه بارانی